Twitter logo   Facebook logo

Algemene ledenvergadering vrijdag 16 april 2021

Algemene ledenvergadering vrijdag 16 april 2021
Tijdstip:              20:30 uur
Waar:                  Thuis
 
In verband met Corona wordt de algemene ledenvergadering online via Zoom georganiseerd. Je krijgt voor aanvang van de vergadering de betreffende link via de mail toegestuurd.
 
Agenda vergadering:
 • Opening 
 • Vaststellen agenda 
 • Notulen algemene ledenvergadering  13 december 2019 
 • Ingekomen stukken en mededelingen 
 • Jaarverslag 
 • Financieel verslag 
 • Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
 • Begroting en vaststelling contributies.Voorstel ten aanzien van de contributie per 1-1-2021: Zoals eerder gecommuniceerd wordt voorgesteld om de contributies niet te verhogen.
 • Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Simon Zijlstra en Margriet Bakker. Het bestuur stelt als kandidaten Bauke Sieswerda (eerdere vacature) en Jurjen Hofstee voor. (1 vacature blijft nog open staan) .  Een lijst met namen voor tegenkandidaten (met bereidverklaring) ondertekend door tenminste 10 leden kan tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend.
 • Vanuit het bestuur 
 • Rondvraag en sluiting 
Na afloop van de vergadering gaan we voor de liefhebber een online pub quiz organiseren. 
Het jaarverslag, het financieel verslag en de notulen van de vorige ledenvergadering zijn vooraf op te vragen via info@vvoosterlittens.nl.
 

» BerichtenarchiefAgenda

Twitter