Twitter logo   Facebook logo

Dankbetuiging

Wy wolle lâns dizze wei eltsenien tanksizze foar jim meilibjen nei it ferstjerren fan ús (skoan)mem

Meindert en Ytsje Atema

» Berichtenarchief